spausdinti

Duomenų apie įmonės veiklą teikimas

Visi radijo, televizijos programų transliuotojai, retransliuotojai, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis ir televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugų teikėjai pagal Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimą Nr. KS-167 privalo sprendimu patvirtintame Informacijos apie radijo, televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis ir televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugų teikėjų veiklą teikimo tvarkos apraše (toliau – Aprašas) nurodytais terminais ir tvarka teikti komisijai informaciją apie savo veiklą.

Duomenis reikia teikti užpildant Aprašo prieduose nurodytas formas. Siųsti jas galima faksu (5) 264 7125, el. paštu lrtk@rtk.lt ar paštu adresu Šeimyniškių g. 3A, 09312 Vilnius.

1 priedas – Pranešimas apie nelicencijuojamos radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo ir (ar) retransliavimo veiklos, televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete ar užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikimo Lietuvos Respublikos vartotojams veiklos pradžią (toliau – Pranešimas).

Šį Pranešimą privaloma pateikti LRTK prieš pradedant vykdyti nelicencijuojamą radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo ir (ar) retransliavimo veiklą Lietuvos Respublikoje, teikti Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete ar užsakomąsias visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugas.

Kas kalendorinį ketvirtį ir ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 30 dienos privaloma informuoti LRTK apie Pranešime pateiktų duomenų pasikeitimus.

2 priedas – Duomenų apie transliuojamas radijo, televizijos programas forma.

Duomenis privaloma pateikti kas kalendorinį ketvirtį ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 30 dienos.

3 priedas – Duomenų apie retransliuojamas ir platinamas internete televizijos programas, atskiras programas forma.

Duomenis privaloma pateikti kas kalendorinį ketvirtį ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 30 dienos.

4 priedas – Ataskaitos apie finansinius rezultatus forma.

Ataskaitą privaloma pateikti kas kalendorinį ketvirtį ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 30 dienos.

5 priedas – Duomenų apie akcininkus, kitus asmenis, galinčius tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoti juridinį asmenį, turinčius įgaliojimus naudotis balsavimo teisėmis ar galinčius skirti stebėtojų tarybos, valdybos narius forma.

Duomenis privaloma pateikti kas kalendorinį ketvirtį ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 30 dienos.

Apie juridinio asmens steigimo dokumentų, įgalioto atstovo, taip pat adreso korespondencijai ir telefono numerio pasikeitimus privaloma informuoti LRTK ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tokių pasikeitimų dienos ir pateikti pakeistų dokumentų kopijas.


Informacija atnaujinta: 2015-10-21

<< Atgal