spausdinti

Nelicencijuojamos radijo ir televizijos programų transliavimo ir retransliavimo veiklos reguliavimas

Lietuvos Respublikoje verstis nelicencijuojama radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo ir (ar) retransliavimo veikla, teikti Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete ar užsakomąsias visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugas leidžiama tik Transliavimo veiklos ir retransliuojamo turinio licencijavimo taisyklėse nustatyta tvarka pranešus apie tai Lietuvos radijo ir televizijos komisijai (LRTK).
 
LRTK privaloma pranešti apie:
  • televizijos programų transliavimą Lietuvos Respublikoje per informacinės visuomenės informavimo priemones (interneto svetaines, tinklalapius, kt.);
  • radijo programų transliavimą nenaudojant Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plane (toliau – Planas) numatytų radijo dažnių (kanalų), skirtų radijo programoms transliuoti ar retransliuoti;
  • radijo ir (ar) televizijos programų retransliavimą Lietuvos Respublikoje nenaudojant Plane numatytų radijo dažnių (kanalų);
  • televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugų teikimą Lietuvos Respublikos vartotojams;
  • užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikimą Lietuvos Respublikos vartotojams.
 
Lietuvos Respublikoje verstis nelicencijuojama radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo ir (ar) retransliavimo veikla, teikti Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete ar užsakomąsias visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugas leidžiama tik juridiniams asmenims, Europos ekonominės erdvės valstybėse įsisteigusiems juridiniams asmenims ir organizacijoms, neturinčioms juridinio asmens statuso, taip pat Lietuvos Respublikoje ir kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse įsteigtų tokių juridinių asmenų ir organizacijų, neturinčių juridinio asmens statuso, filialams, jeigu nėra Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme nustatytų aplinkybių, kurioms esant LRTK privalo uždrausti Lietuvos Respublikoje verstis nelicencijuojama radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo ir (ar) retransliavimo veikla, teikti Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete ar užsakomąsias visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugas.
 
Asmenys, norintys Lietuvos Respublikoje verstis nelicencijuojama radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo ir (ar) retransliavimo veikla, teikti Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete ar užsakomąsias visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugas, prieš pradėdami šią veiklą, privalo pateikti LRTK nustatytos formos pranešimą.
 
Verstis nelicencijuojama radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo ir (ar) retransliavimo veikla, teikti Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete ar užsakomąsias visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugas pranešėjai gali kitą dieną nuo pranešimo pateikimo LRTK dienos arba nuo pranešime nurodytos dienos, jeigu ši diena yra vėlesnė negu pranešimo pateikimo LRTK diena.
 
Asmenys, vykdantys nelicencijuojamą radijo ir (ar) televizijos programų retransliavimo veiklą ir televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete veiklą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo nelicencijuojamos radijo ir (ar) televizijos programų retransliavimo ar televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete veiklos Lietuvos Respublikoje pradžios, pateikia LRTK šią informaciją:
1. retransliuojamų ar platinamų konkrečių radijo, televizijos programų aprašymą:
1.1. retransliuojamų ar platinamų konkrečių radijo, televizijos programų pavadinimas, kilmės šalis, transliuotojo pavadinimas ir jurisdikcija;
1.2. pirminė ir papildomos kalbos, kuriomis retransliuojama ar platinama kiekviena radijo, televizijos programa;
1.3. retransliuojami ar platinami televizijos programų paketai (jų aprašymas ir platinimo sąlygos);
2. papildomai teikiamos paslaugos: elektroninis programų gidas (EPG), interaktyvios televizijos paslaugos, galimybė pasirinkti radijo, televizijos programos kalbą ir (ar) subtitrus ir kt.
 
Kartu su pranešimu LRTK turi būti pateiktos įstatymų nustatyta tvarka patvirtintos pranešėjo steigimo dokumentų (steigimo sutartis (aktas), įstatai (nuostatai), registravimo pažymėjimas) kopijos arba įgalioto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (jeigu pranešėjas fizinis asmuo) kopija, taip pat Transliavimo veiklos ir retransliuojamo turinio licencijavimo taisyklių priede nurodyta užpildyta Pranešėjo deklaracija.
 
 
Transliuotojai, retransliuotojai, asmenys, teikiantys Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjai, išskyrus Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją, gaunantys pajamų iš radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo, retransliavimo, televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete ir (ar) užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikimo veiklos, privalo mokėti 0,6 procento dydžio įmokas LRTK veiklai finansuoti nuo pajamų, gautų iš komercinių audiovizualinių pranešimų, reklamos, abonementinio mokesčio ir kitos veiklos, susijusios su radijo ir (ar) televizijos programų transliavimu, retransliavimu, televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete, ir (ar) užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugomis. Šios įmokos mokamos į LRTK, kaip biudžetinės įstaigos, sąskaitą Nr. LT32 7044 0600 0798 2622.
 
 
Transliuotojai, retransliuotojai, asmenys, teikiantys Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjai privalo mokėti metinę įmoką už radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo, retransliavimo, platinimo internete, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikimo veiklą (toliau – Metinė įmoka) Visuomenės informavimo etikos asociacijos veiklai finansuoti. Metinės įmokos dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarką nustato Metinės įmokos už radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo, retransliavimo, platinimo internete, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikimo veiklą dydžio nustatymo tvarkos aprašas.

Informacija atnaujinta: 2015-10-21

<< Atgal